کارگزینی رامسر

 

«‌ بسمـه تعالی »

  آئین نامه مرخصی مستخدمین رسمی و پیمانی به سه فصل تقسیم می شود :

فصل اول                            مرخصی استحقاقی

فصل دوم                           مرخصی استعلاجی

فصل سوم                           مرخصی بدون حقوق

فصل اول : مرخصی استحقاقی :

ماده 1 : مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد .

ماده  2 : مرخصی كمتر از یك روز جزو مرخصی استحقاقی منظور میشود .

ماده 3 : حداكثر مدت مرخصی كمتر از یك روز از دوازده روز در یكسال تقویمی تجاوز نخواهد كرد .

ماده 5 : مرخصی استحقاقی مستخدم با تقاضای كتبی مستخدم و موافقت كتبی رئیس واحد یا معاون قابل قبول است .

 

ماده 6 : حداكثر مدتی كه مستخدم در یكسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد .

تذكر 1 : مربوط به ماده 6 : چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یكسال تمام خدمت كرده باشد یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .

ماده 7 : در صورتی كه تمدید مرخصی توسط رئیس اداره به مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم باید در سر پست خود حاضر شود .

تذكر : حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم در حال استفاده از مرخصی استحقاقی الزامی می باشد .

ماده 8 : در هنگام بازنشستگی با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده (ذخیره مرخصی) موافقت با رعایت مقررات الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد .

* حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است و مستخدم پیمانی نمی تواند در هر سال بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و اگر از بقیه مرخصی مذكور استفاده ننماید مدت زائد بر 15 روز ذخیره نخواهد شد . 

تذکر : بانوانی كه فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نمایند می توانند تا هنگام سی سالگی فرزند شیرخوار خود از مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی سالیانه + مرخصی ذخیره شده استفاده نمایند . 

 

 

فصل دوم : مرخصی استعلاجی  

ماده 1 : هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب در كوتاهترین مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع داده شود .

* تذكر 1 : مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی كه مانع از انجام كار آنان باشد و همچنین خانمهای بار دار از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند كرد بنابراین كاركنان پیمانی در اسرع وقت باید دستگاه مربوطه را آگاه و مدارك مربوط به بیماری خود را به تائید مراجع قانونی رسیده است در پایان ایام بیماری به دستگاه ارائه نمایند .

* تذكر 2 : حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی در هنگام ابتلاء به بیماری در صورتی كه در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت و مازاد بر آن خاتمه بیماری و حداكثر تا پایان قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی بعنوان غرامت و دستمزد پرداخت میگردد .

 

ماده 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به كمیسیون پزشكی ارجاع میشود و نظریه كمیسیون قطعی خواهد بود .

ماده 3 : مرخصی استعلاجی زایمان برای بانوان شش ماه می باشد .

ماده 4 : به مستخدمینی كه از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا چهار ماه و در صورتی كه به علت ابتلاء به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزند توامان ، مرخصی استعلاجی آنان بیش از چهار ماه می باشد تا حداكثر یكسال حقوق و فوق العاده های مربوطه پرداخت و در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زائد بر یك سال تا مشمول ماده 79 قانون استخدام كشوری قرار نگرفته باشد فقط حقوق پرداخت می گردد .

ماده 5 : بجزء ماده 26 (استعلاجی زایمان بانوان ) حفظ پست ثابت سازمانی برای مستخدمین كه بیش از چهار ماه مرخصی استعلاجی استفاده می كنند الزامی نیست .

ماده 19 : به مرخصی استعلاجی که از چهار ماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهار ماه ، دوران مرخصی بدون حقوق و آمادگی بخدمت و تعلیق و برکناری از خدمت و انفصال ، خدمت زیر پرچم و غیبت موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد .

ماده 24 : تشخیص ابتلاء مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی بعهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بود .

ماده 27 : به مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید تا چهار ماه و در صورتی که بعلت ابتلا به بیماری صعب العلاح یا زایمان فرزندان توامان (وفق ماده 26 اصلاحی آئین نامه مرخصی ها) مرخصی استعلاجی وی بیش از چهار ماه باشد تا حداکثر یکسال حقوق و فوق العاده های مربوط و در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زائد بر یکسال تا هنگامی که مشمول ماده 79 ق 10 – ک قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت میگردد .


فصل سوم : مرخصی بدون حقوق :

تعریف : مرخصی كه در آن مستخدم در همان مدت دارای حقوق نبوده و بعد از اعاده بخدمت دارای حقوق و مزایا می شود .

مواردی كه مستخدم می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده كند .

1 ـ مستخدم مرخصی استحقاقی ذخیره شده نداشته باشد و در همان سال از 4 ماه مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده کرده باشد .

2 ـ مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارك لازم را ارائه دهد .

3 ـ مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند .

4 ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او صعب العلاج تشخیص داده نشود .

 

 

 

تذكر : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی با ارائه مدرك و به تشخیص مؤسسه متبوع خود طبق قانون با رعایت مقررات امكانپذیر می باشد .

تذكر : مستخدمین رسمی حداكثر تا سه سال می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید ولی برای ادامه تحصیلات عالی كه در رشته های مشاغل دبیری و آموزگاری خدمت می كنند و فاقد دانشنامه لیسانس هستند و برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته های مربوط به شغل مستخدم حداكثر تا دو سال دیگر قابل تمدید می باشد .

تذكر : مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق و حداكثر به میزان قرارداد استفاده نماید كه مدت مذكور جزء سوابق خدمتی و تجربه محسوب نمیگردد .

تذكر : مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم بر ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مشروط به اینكه اخذ مدرك بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت كسور مربوط جزء سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شود .

تبصره -1 ماده 84لایحه خدمات کشوری

کارمندان دستگاه اجرایی می توانند درطول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ودر صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود

 

 

تبصره 4-ماده 84لایحه خدمات کشوری

کارمندان زن که همسر آنها درماموریت به سر می برند می توا نندتا پایان ماموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:4  توسط مرتضی اقدامی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در این وبلاگ سعی شده است اخرین بخشنامه ها و مقالات در خصوص مسائل مربوط به کارگزینی درج گردد.

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۰
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
پیوندها
ادرس وبلاگ خصوصي من
عکس عکس عکس هرچه که بخوای
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM